Statut Fundacji

STATUT
Fundacji „Jednym Śladem”

Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Jednym śladem”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Krzysztofa Rzepeckiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Dorotę Kossewską, w dniu 08.12.2009 r, Repertorium A nr 4111/2009, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja nie jest związana z
żadnym związkiem wyznaniowym ani partią polityczną.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa mazowieckiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć Oddziały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
prawem miejscowo właściwym.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6
Ze względu na cele fundacji właściwym ministrem jest minister odpowiedzialny za
bezpieczeństwo na drogach, czyli Minister Spraw Wewnętrznych, zwany w dalszej części
„Właściwym Ministrem“.

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 7
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie podnoszenia
świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg,
ze szczególnym naciskiem na kierowców jednośladów.
2. Ratowanie zdrowia i życia ludzkiego osób poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych i w innych zdarzeniach losowych.
3. Wspieranie służb odpowiedzialnych za ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w
wypadkach i innych zdarzeniach losowych.
4. Promowanie bezpieczeństwa na drogach, prowadzenie działalności edukacyjnej w
zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Działanie na rzecz stworzenia Ratownictwa Motocyklowego oraz motocyklowych
patroli niosących pierwszą pomoc ofiarom wypadków.
6. Upowszechnianie rozwiązań instytucjonalno-prawnych, które zapewniają większe
bezpieczeństwo na drogach publicznych, zgłaszanie oraz opiniowanie nowych
rozwiązań instytucjonalno-prawnych.
7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wprowadzenia
zmian w znakach poziomych oraz propagowanie rozwiązań komunikacyjnych
najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym i społecznym.
8. Prowadzenie akcji społecznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom
drogowym oraz innym zdarzeniom w ruchu drogowym mogącym skutkować
zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego.
9. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w zakresie
bezpieczeństwa na drogach.
10. Wspieranie działań na rzecz integracji, oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społecznościami
11. Organizowanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw
12. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania i
udzielania pomocy przed-medycznej, psychologicznej, dla dzieci, młodzieży i
dorosłych będących ofiarami wypadków drogowych.
13. Organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej na rzecz osób
potrzebujących pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji oraz
innych podmiotów/grup i organizacji, których działania są zgodne z celami Fundacji
od sponsorów i donatorów.
2. Inicjowanie, projektowanie i prowadzenie działań związanych ze zmianą porządku
prawnego w obszarze ruchu drogowego, ze szczególnym wykorzystaniem
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
3. Wspieranie służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w
wypadkach i innych zdarzeniach losowych.
4. Działania na rzecz wykorzystania rozwiązań istniejących za granicą oraz korzystania z
nowoczesnych technologii przy wprowadzaniu zmian w znakach poziomych na
drogach publicznych.
5. Produkcję spotów informacyjnych związanych z tematyką działalności Fundacji.
6. Organizowanie i udział w konferencjach naukowych, pokazach, seminariach,
warsztatach, kursach, szkoleniach, wykładach związanych z tematyką działalności
Fundacji.
7. Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie działań i kampanii
na rzecz poprawy tego bezpieczeństwa.
8. Organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy
oraz ratownictwa drogowego.
9. Pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz pomoc w zakresie negocjacji i mediacji.
10. Monitoring mediów i życia społeczno-politycznego w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie.
11. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i publicystycznej w obszarach
zgodnych z celami Fundacji
12. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zrzeszeniach organizacji
pozarządowych.
13. Współpracę z samorządem terytorialnym, środowiskami naukowymi, biznesowymi,
artystycznymi, politycznymi i mediami w kraju i za granicą w ramach prowadzonej
przez Fundację działalności.
14. Organizowanie oraz udział w spotkaniach i imprezach kulturalno-rozrywkowych,
sportowych, turystycznych, charytatywnych, okolicznościowych, upowszechniających
motocyklowy styl życia, upodobanie do jednośladów oraz przyczyniających się do
integracji miłośników ruchu motocyklowego.
15. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, ofiar wypadków drogowych.
16. Poszukiwanie Sponsorów i Donatorów nastawionych na współpracę z Fundacją i
służących pomocą w jej działaniach statutowych.
17. Działalność fundraisingową (pozyskującą) pomoc i wsparcie – organizowanie zbiórek
pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą.
18. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
19. Animowanie i wspieranie programów edukacyjnych zapewniających bezpieczeństwo
na drogach
20. Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego osób poszkodowanych w zdarzeniach
drogowych.
21. Szkolenia dla organizacji pozarządowych i współpraca z organizacjami non-profit z
kraju i zza granicy.
22. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji oraz z
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji

§ 9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność
pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 96 poz 873 z późniejszymi
zmianami) w przedmiocie:
a. Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
b. Pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
85.59.B)
c. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z)
d. Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z)
e. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z)
f. Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (PKD 94.99.Z);
g. Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z)
h. reklama (działalność agencji reklamowych) PKD 73.11.Z
i. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (PKD 86.90. E)
j. Działalności paramedycznej (PKD 86.90.D)

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność
pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 96 poz 873 z późniejszymi
zmianami) w przedmiocie:
a. Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z)
b. Pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B)
c. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z)
d. Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z)
e. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
f. Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej
(PKD 94.99.Z)
g. Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z)
h. reklama (działalność agencji reklamowych) PKD 73.11.Z
i. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej
(PKD 86.90. E)
j. Działalności paramedycznej (PKD 86.90.D)
4. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą na ogólnych zasadach określoną w odrębnych przepisach
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a. Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
b. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
c. Pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B)
d. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z)
e. Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 74.90.Z)
f. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
g. Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (PKD 94.99.Z)
h. Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z)
i. reklama (działalność agencji reklamowych) PKD 73.11.Z
j. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (PKD 86.90. E)
k. działalności paramedycznej (PKD 86.90.D)
l. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
m. pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)
n. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z)
o. działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)
p. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
q. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej nieklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
r. działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
6. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
7. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może także podejmować współpracę
z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu
terytorialnego i Właściwym Ministrem.
Majątek i dochody Fundacji.

§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych
Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie.
6. dochodów z z działalności gospodarczej

§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Cały dochód fundacji (nadwyżki przychodów nad kosztami), zostaje przeznaczony na
działalność użytku publicznego.
5. Fundacja nie ma prawa do:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§ 13
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.

§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób. Pierwszy skład Zarządu jest
powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu, powołuje i odwołuje ustanowiona przez Fundatora Rada
Fundacji
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu i może pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz
może sprawować inne funkcje zarządzające przewidziane w statucie.
4. Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich
sam zrezygnować lub wygasają one w przypadku jego śmierci.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
6. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesów Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i
nagradzani.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej
oraz w działalności gospodarczej,
7. opracowywanie rocznych sprawozdań z prac Zarządu oraz przedkładanie ich najpóźniej do
30 września Radzie Fundacji do oceny i akceptacji,
8. tworzenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
9. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, łączenia jej z inną fundacją
oraz likwidacji Fundacji.

§ 16
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w razie potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa Fundacji.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Prezes Zarządu może
zarządzić głosowanie tajne.

§ 17
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
1. Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie
2. dwóch członków Zarządu działający łącznie.

§ 18
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą jest organem nadzorczym, kontrolnym i
opiniującym Fundacji, niezależnym od organu zarządzającego Fundacji.
2. Składa się z członków w liczbie od 2 do 5 i jest powołana na czas nieoznaczony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia jej składu,
powołują swą decyzją Rada.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
5. Rada może powołać stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym i
opiniodawczym
6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu.
8. Członkowie Rady Fundacji :
a. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać wynagrodzenie po podjęciu decyzji przez Zarząd.

§ 19
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Wszystkie głosowania są jawne, jednak w istotnych sprawach Przewodniczący Rady może
zarządzić głosowanie tajne.
6. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym
celu konsultantów i specjalistów.

§ 20
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
3. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie
absolutorium Zarządowi Fundacji,
6. Kontrola majątku, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
7. Powoływanie nowych członków Zarządu oraz wybór Prezesa, Wiceprezesa i
Sekretarza Fundacji.

§ 21
1. W przypadku powołania członka Rady, za jego pisemną zgodą do pełnienia funkcji w
Zarządzie lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo
w Radzie wygasa.
2. Jeżeli na skutek wygaśnięcia członkostwa o którym mowa w ustępie l Rada nie
posiadałaby wymaganej liczby członków dokonuje się wyboru nowego członka.

§ 22
1. W celu sprawniejszej realizacji celów statutowych, Zarząd może powoływać także inne
stałe lub tymczasowe organy doradcze Fundacji, jak komisje i sekcje.
2. Zasady działania organów doradczych, o których mowa w pkt. 1 określa uchwałą Zarząd
we właściwych dla poszczególnych organów regulaminach.
3. Za udział w posiedzeniach członkom komisji i sekcji przysługuje zwrot kosztów w
kwotach określonych ryczałtowo przez Zarząd.

Zmiana Statutu
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.
§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

Comments are closed