PROJEKTY UNIJNE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 

Projekcie ,,Specjaliści na rynku pracy „ nr  RPLU.11.01.00-IP.02-06-0115/17 

Termin realizacji 1.08.2018 – 31.03.2020r. 

Projekt  realizowany w ramach 11 Osi Priorytetowej – Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektuSpecjaliści na rynku pracy” jest poprawa perspektyw społecznych, edukacyjnych i zawodowych  wśród 60 osób ( 36K/24M) , borykających się z bezradnością w sprawach m.in. opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnością i bezrobociem. W projekcie przewidziany jest udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek, o  których  mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze  włączenia  społecznego  i zwalcz ubóstwa z wykorzystaniem  środków  EFS i EFRR na l 2014–20 z terenu województwa lubelskiego ,w tym w 100%: 

 1. a) osoby pozostające bez zatrudnienia-osoby bezrobotne (12os,w tym 7K), osoby bierne

zawodowo (48os,w tym 29K) W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych  w PUP wyłącznie osoby należące do III gr os sprofilowanych  jako os oddalone od rynku pracy w rozum art.33 ust z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy 

b)os o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające  wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) c)10%os z niepełnosprawnością  o znacznym /umiarkowanym  

stopniu niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami  psychicznymi) w rozum ust z 27.8.1997 o rehabilitacji zawodowej  i społecznej..,ust z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego , 

 1. d) osoby korzystające z POPŻ,
 2. e) osoby

Z uwagi na teren realizacji Projektu  Uczestnikami/Uczestniczkami  będą osoby zamieszkujące tereny miejskie/miejsko-wiejskie,  które są zgodne z programem rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest realizowany  Projekt i znajdują się w wykazie programów rewitalizacji województwa .lubelskiego w szczególności : z Białej Podlaskiej, Terespola, Tomaszowa Lubelskiego, Lublina, Łukowa, Kraśnika. 

W tym celu w projekcie zaplanowane są różne (indywidualne i grupowe) formy wspierania i aktywizacji, które zwiększą dostęp uczestników/czek projektu z terenów objętych wsparciem do poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, szkoleń zawodowych i staży umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym również powrót na rynek pracy czy podniesienie motywacji do zaangażowania się we własne życie. 

W projekcie planowane są następujące działania: 

 1. Reintegracja społeczna – wsparcie indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – dla 60 uczestników/czek projektu  

Dla każdego z uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonych spotkań  i diagnoz, zostanie opracowana, przez specjalistyczny personel (psycholog , doradca zawodowy, pedagog) ścieżka reintegracji czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia , których celem będzie wyprowadzenie poszczególnych osób z sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.  

2.    PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawno-obywatelskie, socjoterapeutyczne, mediacyjne)– dla 60 uczestników/czek projektu 

W ramach tego cyklu będą prowadzone np.: 

 a)poradnictwo socjoterapeutyczne – przeciwdziałanie dysfunkcjonalności, budowa umiejętności współdziałania z otoczeniem, tworzenie relacji społecznych itp.  

b)poradnictwo prawno-obywatelskie- udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach, instytucjach pomocowych lub pomocy przy napisaniu pisma np. do urzędu czy sądu, elementy informacji obywatelskiej: wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć́, wskazanie przepisów mających zastosowanie w sytuacji UP. Poradnictwo może być realizowane m.in. w zakresie m.in.: spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności 

c)poradnictwo mediacyjne -pomoc mediatora w rozwiązywaniu konfliktów np. rodzinnych lub sąsiedzkich, wzajemnej komunikacji stron sporu, ułatwienie dojścia do porozumienia między UP a innymi osobami  w sytuacji spornej, eliminowanie zachowań problemowych.  

Każdy uczestnik/czka projektu otrzyma rekomendacje które zostaną przekazane do właściwego terenowo OPS informacja o uzyskanych efektach wraz z rekomendacjami do dalszej pracy z tą osobą.  

3.    BLOK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  dla 60 osób– w ramach tego bloku uczestnicy projektu będą współpracować z doradcą lub doradami zawodowymi odpowiedzialnymi między innymi za wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu do spotkań z potencjalnymi pracodawcami, za organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami oraz za pomoc w nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami rynku pracy oraz w celu pomocy w określaniu drogi zawodowej, szkoleń zawodowych, kierunku/branży w której dana osoba odbędzie staż.  

4.     SZKOLENIA ZAWODOWE Z CERTYFIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ dla 60 osób W ramach tego bloku są również zaplanowane szkolenia z zakresu zdiagnozowanego i określonego w IPD wspólnie z doradcą zawodowym. Szkolenia będą prowadzone w grupach (6 grup szkoleniowych) Program szkoleniowy dla każdej grupy powinien być zrealizowany w ciągu 84 godzin szkolenia. ( tj 11 dni szkoleniowych po 8 godzin dziennie dla każdej grupy ). W projekcie dla uczestników szkoleń przewidziane są obiady i catering podczas dnia szkoleniowego oraz zewnętrzna certyfikacja nadająca kwalifikacje zawodowe.  

5.     STAZE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY dla 60 osób 

Staże będą się odbywać na podstawie umów  u wcześniej pozyskanych pracodawców. 

Działania w projekcie:  

 •   Indywidualne spotkania z psychologiem, 
 •   Poradnictwo specjalistyczne: socjoterapeutyczne, prawno-obywatelskie, mediacyjne, Poradnictwo w zakresie spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń  z ubezpieczenia społecznego, własności, niepełnosprawności, 
 •   Trening umiejętności społecznych, 
 •   Indywidualne poradnictwo zawodowe, 
 •   Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną w oparciu o bieżące analizy lokalnego rynku pracy, 
 •   Płatne 3 miesięczne staże zawodowe, 
 •   Pośrednictwo pracy.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: 

– 18 osób podejmie pracę 

– 34 osoby będą poszukującymi pracy 

– 24 osoby uzyskają kwalifikacje  

Wartość projektu: 927 439,50  

Dofinansowanie: 881 067,50  

Informacje na temat projektu:  tel. 506 050 706

Comments are closed