Świeć Przykładem Nocą, czyli IV odblaskowa parada motocyklowa już 17 czerwca!

IMG_9722
Zakładamy odblaski i świecimy nocą! 🙂 Zapraszamy już w piątek, 17 czerwca. Start godzina 21.00 na Błoniach Stadionu Narodowego.
Tym razem, z powodu Szczytu NATO spotykamy się przy ul. Sokola. Nasza akcja rozpocznie Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).

Co potem?? Świecimy po trasie!
Podczas tej edycji przejedziemy przez dwa warszawskie mosty. Objedziemy Rondo Zgrupowania Radosław, a stamtąd skierujemy paradę w stronę warszawskiej Pragi Południe. Gdzie zakończymy? Tego dowiedzie się śledząć nasze wydarzenie na Facebooku lub informacje na stronie www 🙂
No cóż, po prostu musicie być z nami! 😀

REGULAMIN IMPREZY „Świeć przykładem nocą” w dniu 17.06.2016
1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie Świeć przykładem nocą jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i ustalonego programu imprezy.
2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
3. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służby porządkowej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
4. Uczestnicy parady motocyklowej zobowiązani są do posiadania elementów odblaskowych takich jaki: kamizelki odblaskowe, pasy odblaskowe lub inne materiały odblaskowe.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu wymagana jest pełna dyscyplina i podporządkowanie się poleceniom Organizatorów. Organizatorzy i służby porządkowe Organizatorów są oznakowani kamizelkami wyróżniającymi się kolorystycznie spośród innych kamizelek.
6. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy
9. Każdy uczestnik prowadzący pojazd (motocykl, skuter, quad) musi posiadać ze sobą uprawnienia do kierowania tym pojazdem, a także musi poruszać się w kolumnie w pełnym posiadanym przez siebie ubraniu motocyklowym oraz założonym i zapiętym kasku. Powyższe dotyczy również pasażerów ww pojazdów.
Każdy pojazd biorący udział w imprezie powinien być dopuszczony do ruchu i sprawny technicznie oraz posiadający ważne badania techniczne.
10. Zabrania się prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
11. Sposób jazdy:
– grupę prowadzi Prowadzący wyznaczony przez Organizatora
– grupę zamyka Zamykający wyznaczony przez Organizatora
Jedziemy w kolumnie – „na zakładkę/szachownicę”, w miarę blisko ale zachowując bezpieczne odstępy od innych uczestników. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w kolumnie. Obowiązuje zakaz wzajemnego wyprzedzania, zajmujemy tylko jeden pas ruchu prędkość podczas przejazdu będzie dostosowana do warunków drogowych i możliwości przemieszczania się grupy, ale cały czas obowiązują nas przepisy Ruchu Drogowego. Ewentualną awarię motocykla uczestnik imprezy powinien sygnalizować poprzez zjechanie na pobocze I uniesienie w górę prawej ręki. Inni uczestnicy przejazdu widząc taką sygnalizację powinni zachować od omijanego pojazdu bezpieczną odległość.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody komunikacyjne spowodowane przez uczestników przejazdu. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane przez siebie szkody komunikacyjne lub wykroczenia drogowe.
13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
14. WSZYSTKIE OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU ZOSTANĄ NATYCHMIAST WYKLUCZONE Z IMPREZY PRZEZ ORGANIZATORA, POLICJĘ LUB SŁUŻBY PORZĄDKOWE ORGANIZATORA.