MotoMikołajki.pl – Motocykliści dzieciom – przekazujemy zebrane dary

Podczas organizowania akcji MotoMikołajki.pl, zajmujemy się też zbiórką chemii gospodarczej każdego rodzaju. Zebraną chemię rozdzielamy na ilość domów i rozwozimy do naszych podopiecznych.

              

Cały dochód oraz zebrane środki podczas akcji przekazane są dla dzieci z placówek, którym tego roku pomagamy:

Dom Dziecka w Falbogach jest publiczną całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która istnieje od 1997 roku. Przyjmuje dzieci od 3 r.ż., bądź młodsze, jeśli zaistnieje uzasadniona konieczność. Obecnie w placówce jest duża rotacja wychowanków ze względu na powrót do rodziny biologicznej, a także wykonywane adopcje. Placówka przyjmuje również dzieci spoza terenu Powiatu Mińskiego. Prowadzą prace nad powrotem dzieci do rodzin biologicznych, pozyskiwaniem rodzinnych form opieki, usamodzielnieniami wychowanków. W placówce prowadzone są programy autorskie (program pracy z rodziną wychowanka).

Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” mieści się przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie. Placówka prowadzona jest na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Ośrodek Wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci, osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. W obszarze działalności Ośrodek zajmuje się pomaganiem osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezdomnością, samotnym macierzyństwem, przemocą w rodzinie.

Domy Dzieci – Pęchery. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. W skład Centrum wchodzą trzy Domy Dzieci (nr. 2, nr.3 i nr.4), będące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego oraz Dom Dzieci nr1 będący placówką typu interwencyjnego.

Dom Dziecka w Szczytnie zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie bądź częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W domu podejmowane są działania związane z umożliwieniem dziecku powrotu do rodziny biologicznej, znalezieniem rodziny przysposabiającej bądź zaprzyjaźnionej lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Placówka zmierza do zapewnienia dziecku standardu wychowywania i opieki, poprzez tworzenie atmosfery warunków zbliżonych do domowych, zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, emocjonalnych i uczuciowych – zastępuje częściowo dziecku rodzinę. Zapewnia wychowankom kształcenie i pomoc w wyrównywaniu opóźnień rozwojowych i szkolnych. Umożliwia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń.