KARTY RATUJĄCE ŻYCIE

Podstawowe dokumenty jakie każdy kierowca musi mieć przy sobie podczas jazdy to prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód opłacenia ubezpieczenia OC oraz dowód osobisty. Zdarzają się jednak sytuacje awaryjne jak wypadek czy choroba, nagłe zasłabnięcie, dlatego warto mieć przy sobie pomocne dokumenty, zwane potocznie kartami życia.

Pierwszą z takich kart jest Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi. Jak sama nazwa wskazuje jest to dokument pozwalający ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom opieki zdrowotnej, pomijając czasochłonne laboratoryjne badanie. Karta ta jest jedynym dokumentem obok legitymacji honorowego dawcy krwi na podstawie, którego można dokonać transfuzji krwi. Posiadanie karty nie jest obowiązkowe, a wydanie jej jest płatne.

Poniżej przedstawiamy wzór karty, którą można pozyskać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

KartaIdentyfikacyjnaKrwi

Drugą, ważną kartą jest Karta I.C.E. Skrót ten pochodzi od angielskich słów In Case of Emergency, co oznacza „w nagłym wypadku”. Na karcie I.C.E. umieszcza się imiona, nazwiska i numery telefonów osób (max. 3), z którymi można skontaktować się w razie wypadku. Pozwala to służbom ratunkowym na szybki kontakt z bliskimi ofiary wypadku. Pomaga to ustalić tożsamość poszkodowanego i stan jego zdrowia, choroby, przebyte urazy lub przyjmowane leki. Osoby wskazane do kontaktu powinny potrafić odpowiedzieć na tego typu pytania. Karty I.C.E. dostępne są w oddziałach PCK w całym kraju oraz przez internetową stronę www.pck.pl. Każdy może ją wypełnić samodzielnie.

Szczegółowe informacje można pozyskać ze stron Polskiego Czerwonego Krzyża

http://www.pck.pl/pages,181.html

Poniżej przedstawiamy wzór karty.

Karta ICE strona A Karta ICE strona B

Praktykowane jest również wpisywanie kodu I.C.E. do telefonów komórkowych. Nowe modele telefonów posiadają już taką pozycję w kontaktach, której należy przypisać tylko dane bliskiej osoby.

Kolejną kartą jest Karta Dawcy. Jest to oświadczenie woli o pośmiertnym oddaniu narządów. Niestety moze się zdarzyć najgorsze i nie ma już ratunku dla osoby poszkodowanej w wypadku, ale jest możliwość przeszczepienia niektórych narządów innym osobom – ratując im życie. Wzór oświadczenia można pobrać z wielu stron internetowych, wydrukować i wypełnić. Oświadczenie o treści np. „Moją wolą jest, by w przypadku nagłej śmierci, moje narządy i tkanki zostały przekazane do transplantacji i ratowały życie innym. O mojej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i bliskich i proszę ich o jej uszanowanie”. Takie oświadczenie można też napisać odręcznie i nosić w portfelu.

Ostatnią opisywaną przez nas kartą jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dokumentem, który stwierdza, że jesteśmy osobami ubezpieczonymi i mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). EKUZ otrzymamy bezpłatnie w miejscowym oddziale NFZ po złożeniu odpowiednich dokumentów.

Odpowiedni wniosek można złożyć na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/

Poniżej przedstawiamy wzór karty.

Karta EKUZ

Autor: Agata Lewandowska